Dom seniorov Brodské


Prejdi na obsah

Podmienky prijatiaPodmienky prijatia občanov do Domu seniorov Brodské, n.o.


Prijímanie občanov do Domu seniorov Brodské, n.o. / zariadenie pre seniorov/ prebieha v súlade so zákonom č.. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 01.01.2009
K tomu, aby bolo možné poskytnúť sociálne služby v našom zariadení je potrebné, aby občan - žiadateľ požiadal o posúdenie odkázanosti na poskytovanie tejto služby. K tomu sú potrebné tlačivá:
1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
2. Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o odkázanosť na sociálnu službu
3. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
Dané tlačivá sú na našej webovej stránke, alebo si ich môžete vyzdvihnúť v našom zariadení .
Kompletne vyplnené tlačivá je potrebné poslať na obecný alebo mestský úrad, v ktorom má žiadateľ trvalý pobyt.
Na základe uvedených podkladov vydá obec alebo mesto Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
Na základe vydaného rozhodnutia, v ktorom je dané, že občan - žiadateľ je odkázaný na poskytovanie sociálnych služieb v zariadení nášho typu vyplní si tlačivo Žiadosť o zabezpečenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (dané tlačivo je na našej webovej stránke alebo osobne si môžete vyzdvihnúť v našom zariadení)
Žiadateľ si vyberie zariadenie, v ktorom chce byť umiestnený. V tomto zariadení odovzdá :
" Žiadosť o zabezpečenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
" Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
" Potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok
" Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu zašle alebo osobne zanesie do zariadenia

Pri nástupe do zariadenia je potrebné predložiť:
" občiansky preukaz žiadateľa, resp. jeho zákonného zástupcu,
" preukaz poistenca,
" aktuálnu fotografiu,
" zoznam cenín a vkladov, ktoré si žiadateľ prináša do zariadenia a žiada ich odovzdať do úschovy,
" kompletnú zdravotnú dokumentáciu od ošetrujúceho lekára,
" osobné vybavenie.


Vypracovala:Mgr.A.Reháková

TOPlist

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu