Dom seniorov Brodské


Prejdi na obsah

Naše služby

Opis služby Domu seniorov Brodské,n.o.


Dom seniorov Brodské,n.o. poskytuje sociálne služby v zariadení pre seniorov v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:
" Celoročnú pobytovú sociálnu službu poskytuje 18 prijímateľom sociálnej služby.


Dom seniorov Brodské, n.o. poskytuje:
" Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
Odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa posudzuje pri nasledovných činnostiach ako je stravovanie a pitný režim, vyprázdňovanie močového mechúra, vyprázdňovanie hrubého čreva, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, vyzliekanie, zmena polohy, sedenie, státie, pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu a potreba dohľadu.
Pri všetkých činnostiach vyžadujúcich pomoc pri odkázanosti poskytujeme 24 hodinovú komplexnú starostlivosť, ktoré vykonávajú odborne vzdelané opatrovateľky pod vedením hlavnej sestry. Rozsah pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je závislá od schopnosti prijímateľa sociálnej služby vykonávať tieto činnosti samostatne.
" Sociálne poradenstvo
Prijímateľovi sociálnej služby poskytujeme pomoc pri riešení problému prostredníctvom informácií, odporúčaní, sprostredkovania ďalšej odbornej pomoci. Prioritou tejto činnosti je orientácia na adaptačný proces prijímateľa sociálnej služby po jeho nástupe do zariadenia a na pomoc pri zabezpečovaní osobného kontaktu a korešpondencie s inými štátnymi a spoločenskými inštitúciami ako i s vlastnou rodinou.
" Sociálnu rehabilitáciu
V tomto procese podporujeme u prijímateľov sociálnej služby znižovanie miery závislosti vyplývajúcej z ich zdravotného postihnutia prostredníctvom nácvikov návykov sebaobsluhy, nácviku používania kompenzačných pomôcok, priestorovej orientácie, samostatného pohybu , ktoré smerujú k dosiahnutiu samostatnosti a sebestačnosti v maximálnej možnej miere s ohľadom na ich zdravotné postihnutie.
" Ošetrovateľskú starostlivosť
Na základe § 22 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v zariadení zabezpečujeme zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti podľa Vyhlášky MZ SR č. 109/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby. Ustanovujúce výkony vykonáva hlavná sestra s odbornou spôsobilosťou. Odborné vyšetrenia prijímateľov soc. služby sa na základe odporúčania ošetrujúceho praktického lekára prevádzajú v zdravotníckych zariadeniach blízkeho okolia. Pravidelné rehabilitačné cvičenia v našom zariadení zabezpečujú opatrovateľky.
" Ubytovanie
Prijímatelia sociálnej služby sú ubytovaní v dvojposteľových a trojposteľových izbách. Izby sú zariadené účelným nábytkom, s možnosťou dodatočného vybavenia televízorom. Každé lôžko je napojené na moderný komunikačný systém. K dispozícii sú ďalšie priestory - spoločenská miestnosť a hygienické zariadenia, ktoré sú spoločné. Vykurovanie a teplá voda je zabezpečená z vlastnej plynovej kotolne. Zariadenie je napojené na verejný zdroj pitnej vody a kanalizáciu.
" Stravovanie
Stravovanie poskytujeme v súlade so zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek, zdravotný stav prijímateľa sociálnej služby, pričom sa rešpektujú i požiadavky obyvateľov. Celodenná strava sa podáva vo forme raňajok, obeda, večere a dvoch vedľajších jedál. Tým prijímateľom, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje podávame i kašovitú, mixovanú stravu pri lôžku.
" Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
Systém upratovania obytných miestností, spoločenských priestorov, hygienických zariadení a ostatných priestorov zariadenia ako i pranie a žehlenie posteľnej bielizne, hygienických textílií i osobného šatstva klientov sa riadi prevádzkovým poriadkom.
" Osobné vybavenie
Poskytujeme ho prijímateľom celoročnej pobytovej sociálnej služby a podľa potreby ich vybavujeme šatstvom, obuvou, hygienickými potrebami a inými vecami osobnej potreby.
Dom seniorov Brodské, n.o. zabezpečuje:
" Pracovnú terapiu a záujmovú činnosť
Neoddeliteľnou súčasťou komplexnej starostlivosti v našom zariadení je poskytovanie možností pre kultúrne, spoločenské, športové a rekreačné vyžitie. Našim cieľom a poslaním je zmysluplne s ohľadom na vek, zdravotný stav, potreby a záujmy prijímateľov sociálnej služby, napĺňať a organizovať ich voľný čas a podporovať ich fyzickú, psychickú a duchovnú aktivitu.
Dom seniorov Brodské, n.o. utvára podmienky na:
" Úschovu cenných vecí
Pre prijímateľov celoročnej pobytovej sociálnej služby, ktorí požiadajú o úschovu cenných vecí zabezpečíme úschovu cenných vecí na základe uzatvorenej písomnej dohody.

Vyššie uvedené služby sú prijímateľom sociálnej služby poskytované ako základné služby, ku ktorým je možné zabezpečiť aj poskytovanie fakultatívnych služieb ako je pedikúra, kadernícke služby, služby očného optika a iné podľa individuálnych požiadaviek .
Všetky služby sú zabezpečované a poskytované podľa vypracovaných štandardov.


Cenník našich služieb


TOPlist

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu