Dom seniorov Brodské


Prejdi na obsah

O nás

Dom seniorov Brodské,n.o.
Dom seniorov Brodské je neziskovou organizáciou, ktorú založila obec Brodské za účelom poskytovania sociálnej služby. Prevádzka DSS bola začatá 5.novembra 2007ako domov sociálnych služieb. Od 1.1.2015 poskytujeme sociálne služby v zariadení pre seniorov.
Sme zariadením s celoročným pobytom, v ktorom poskytuje sociálne služby fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby, alebo osobám v dôchodkovom veku.
Naše zariadenie je rodinného typu vybudované z pavilónu materskej školy pre 18 prijímateľov sociálnej služby.

Služby poskytované zariadením - nevyhnutná starostlivosť , bývanie, zaopatrenie , stravovanie. Zabezpečujeme pracovná terapia, záujmová činnosť a úschovu cenných vecí.
Prihliadame na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby.
V rámci celodenného stravovania poskytujeme našim klientom stravu pripravovanú v súlade so zásadami zdravej výživy a podľa stanovených stravných jednotiek, v rozsahu : raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá večera pre diabetikov.
Za bývanie sa považuje užívanie podlahovej plochy izby, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné plnenie spojené s bývaním.
V rámci zaopatrenia poskytujeme najmä pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov, upratovanie, výmenu posteľnej bielizne, jej pranie a žehlenie, pranie a žehlenie osobného šatstva.

Našim cieľom je vytvoriť prostredie simulujúce domov, zachovať v maximálnej miere súkromie klientov, podnecovať ich k zachovaniu psychického a fyzického zdravia. Ponúkame pravidelne nové zážitky, pocity, dojmy. Poskytujeme kultúrno-spoločenskú a aktívnu činnosť, pravidelne usporadúvame poznávacie výlety. Spolupracujeme so základnou, materskou, umeleckou školou.

Kvalitnú starostlivosť zabezpečujú 10 zamestnanci v nepretržitej prevádzke.

Do zariadenie chodí pravidelne obvodný lekár, psychiater, urológ a orthopéd.
TOPlist

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu